Reklamačný poriadok

Úvodné ustanovenia

 1. Spoločnosť Ivana Ďuratná, so sídlom: Drozdia 24/7, 010 14 Žilina-Vranie, Slovenská republika, IČO: 55392580 (ďalej len ako „Predávajúci“ v súvislosti s uzavretím a plnením Kúpnej zmluvy, vydáva v súlade s ustanovením § 18 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) a zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník vznení neskorších predpisov (ďalej len ako „Občiansky zákonník“), tento Reklamačný poriadok.
 2. Úlohou Reklamačného poriadku je informovať Zákazníka o podmienkach a spôsobe reklamácie, vrátane údajov o tom, kde môže Zákazník reklamáciu uplatniť, ako aj o nárokoch z vád vyplývajúcich.
 3. Tento Reklamačný poriadok je normatívny akt spoločnosti Ivana Ďuratná, vypracovaný v súlade a na základe právnych predpisov Slovenskej republiky a Európskej únie a vzťahuje sa na Spotrebiteľov, ako aj na Podnikateľov.
 4. Všetky pojmy uvedené v tomto Reklamačnom poriadku so začiatočným veľkým písmenom majú význam, ktorý im bol pridelený v rámci príslušnej definície v článku 2 výklad pojmov tohoto Reklamačného poriadku, alebo im bol pridelený priamo pri definovaní pojmu v rámci iných článkov tohoto Reklamačného poriadku alebo im bol pridelený v rámci VOP.
 5. Predávajúci má právo na úpravu ako aj zmenu Reklamačného poriadku.

Výklad pojmov

 1. Protokol o uplatnení reklamácie je formulár, ktorý doručí Predávajúci Zákazníkovi a predstavuje potvrdenie o uplatnení Reklamácie.
 2. Protokol o vybavení reklamácie vydáva Predávajúci ako doklad o ukončení a vybavení Reklamácie jedným zo spôsobov podľa tohto Reklamačného poriadku.
 3. Reklamačný poriadok je tento samostatný dokument, ktorý upravuje postup Predávajúceho a Zákazníka pri Reklamácii Tovarov v prípade, že napriek všetkému úsiliu Predávajúceho o zachovanie vysokej kvality Tovarov a služieb na nich nadväzujúcich, vznikne na strane Zákazníka oprávnený dôvod k uplatneniu práv zo zodpovednosti za vady.
 4. Reklamácia je podnet Zákazníka adresovaný Predávajúcemu, ktorým sa Zákazník domáha práva a nároku vyplývajúceho zo zodpovednosti za vady zakúpeného Tovaru, pričom reklamovaná vada trvá v čase uplatnenia reklamácie. Zákazník postupuje v prípade reklamácie podľa Reklamačného poriadku. Cieľom reklamačného procesu je predovšetkým dosiahnuť, aby boli zistené vady odstránené.
 5. Všeobecnými obchodnými podmienkami alebo VOP sa rozumejú zmluvné podmienky pre predaj a kúpu Tovarov spoločnosti Ivana Ďuratná, predmetom ktorých je úprava vzájomných práv a povinností s tým súvisiacich medzi Zákazníkom a Predávajúcim, úprava procesu kúpy Tovaru a iné skutočnosti relevantné pre kúpu Tovaru.

Zodpovednosť za vady predaného tovaru

 1. Zákazník je povinný vizuálne skontrolovať Tovar hneď po prevzatí.
 2. Predávajúci zodpovedá za vady Tovaru, ktoré:
  1. Tovar má počas jeho prevzatia Zákazníkom,
  2. sa vyskytnú po jeho prevzatí počas trvania záručnej doby.
 3. Záručná doba trvá v zmysle § 620 Občianskeho zákonníka 24 (slovom: dvadsaťštyri) mesiacov.
 4. V prípade predaja Tovaru za nižšiu cenu z dôvodu, že tento Tovar má určitú vadu, trvá záručná doba rovnako 24 (slovom: dvadsaťštyri) mesiacov. V takom prípade však Predávajúci nezodpovedá za vadu, za ktorú bola cena Tovaru znížená. Predávajúci je povinný Zákazníka o vade Tovaru vopred informovať.
 5. V prípade, ak si Zákazník zakúpi použitý Tovar (napríklad Tovar, ktorý bol vystavený Predávajúcim), trvá záručná doba 12 (slovom: dvanásť) mesiacov. V takom prípade Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené opotrebením. Predávajúci je povinný vopred Zákazníka informovať o tom, že daný Tovar (kus) bol použitý.
 6. Záručné doby podľa bodov 3.2 až 3.4 tohoto Reklamačného poriadku začínajú plynúť dňom prevzatia Tovaru Zákazníkom a Zákazník je povinný svoje práva vyplývajúce zo zodpovednosti za vady uplatniť do uplynutia záručnej doby. Na práva uplatnené po uplynutí záručnej doby nie je Predávajúci povinný prihliadať.

Spôsob uplatnenia reklamácie

 1. Zákazník môže uplatniť Reklamáciu zaslaním Tovaru Predávajúcemu na adresu sídla Spoločnosti.
 2. Takto reklamovaný Tovar je Zákazník povinný bezpečne zabaliť, priložiť doklad potvrdzujúci kúpu Tovaru (faktúra) a s cieľom zrýchliť proces Reklamácie priložiť aj vyplnený reklamačný formulár, ktorý je Zákazníkom k dispozícii na Webovom sídle Predávajúceho.
 3. V Reklamácii Zákazník uvedie najmä informáciu o:
  • povahe vady,
  • časovom trvaní vady,
  • dátume vyskytnutia vady,
  • čísle bankového účtu v tvare IBAN pre prípad vrátenia peňazí.

Posudzovanie reklamácie a spôsoby vybavenie reklamácie

 1. Touto cestou si Vás dovoľujeme informovať, že v prípade uplatnenia Reklamácie máte nasledujúce práva:
  • ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Zákazník právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Zákazník môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu Tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti Tovaru, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady poskytnúť Zákazníkovi nový Tovar, ak to Zákazníkovi nespôsobí závažné ťažkosti;
  • ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako Tovar bez vady, má Zákazník právo na výmenu Tovaru alebo má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Zákazníkovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Zákazník nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Tovar riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Zákazník právo na primeranú zľavu z ceny Tovaru.
 2. Zákazník uvedie, ktoré z práv podľa bodu 5.1 tohto Reklamačného poriadku má záujem zrealizovať.
 3. Predávajúci pri uplatnení Reklamácie vydá Zákazníkovi 1 (slovom: jedno) vyhotovenie Protokolu o reklamácii, ktorý predstavuje potvrdenie o uplatnení Reklamácie. Na Protokole o reklamácii Predávajúci vyznačí deň uplatnenia Reklamácie. Ak nie je možné Protokol o reklamácii vydať ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s Protokolom o vybavení Reklamácie. V prípade, ak Zákazník uplatní Reklamáciu formou elektronickej komunikácie, doručí Predávajúci Protokol o reklamácii, ako aj Protokol o vybavení Reklamácie formou elektronickej komunikácie prostredníctvom e-mailu.
 4. Protokol o uplatnení reklamácie je formulár, ktorý doručí Predávajúci Zákazníkovi a predstavuje potvrdenie o uplatnení Reklamácie. Protokol o reklamácii musí obsahovať:
  • evidenčné číslo Reklamácie,
  • identifikačné údaje Zákazníka,
  • identifikačné údaje Predávajúceho (obchodné meno, sídlo, IČO, telefónne číslo, e-mail, meno a priezvisko osoby vybavujúcej Reklamáciu),
  • deň zaslania Protokolu,
  • popis vady,
  • právo požadované Zákazníkom v súlade s §622 a §623 Občianskeho zákonníka (bod 5.1 Reklamačného poriadku),
  • zoznam a názov príloh.
 5. Prílohami Protokolu o reklamácii sú napríklad fotodokumentácia zistenej vady.
 6. Protokol o vybavení reklamácie vydáva Predávajúci ako doklad o ukončení a vybavení Reklamácie jedným zo spôsobov podľa tohto Reklamačného poriadku. Protokol o vybavení reklamácie musí obsahovať:
  • evidenčné číslo Reklamácie,
  • identifikačné údaje Zákazníka (meno apriezvisko, adresa na doručovanie, telefónne číslo, e-mail),
  • identifikačné údaje Predávajúceho (obchodné meno, sídlo, IČO, telefónne číslo, e-mail, meno a priezvisko osoby, ktorá vybavovala Reklamáciu v mene Predávajúceho),
  • deň začatia reklamačného konania,
  • spôsob vybavenie Reklamácie.
 7. Reklamáciu sa usilujeme vybaviť pokiaľ možno bezodkladne. Ak však ide o technicky zložité prípady, vyhradzujeme si právo na vybavenie reklamácie do 30 (slovom: tridsiatich) dní od uplatnenia Reklamácie.
 8. Ak nevybavíme Vašu Reklamáciu do 30 (slovom: tridsiatich) dní, máte právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy alebo na výmenu Tovaru za nový Tovar.

Osobitné ustanovenia pre podnikateľov

 1. V prípade, ak je Kupujúci Podnikateľom vzmysle VOP, vzťahujú sa na neho rovnako všetky vyššie uvedené ustanovenia Reklamačného poriadku; v prípade, ak sú nasledovné body v rozpore s vyššie uvedenými ustanoveniami Reklamačného poriadku, majú prednosť vždy tu uvedené nasledovné body:
  • záručná doba trvá na všetky Tovary a služby 12 (slovom: dvanásť) mesiacov;
  • v prípade, ak si Zákazník, ktorý je Podnikateľom zakúpi použitý Tovar, nevzťahuje sa na neho žiadna záručná doba;
  • Predávajúci si vyhradzuje právo v každom prípade vybaviť Reklamáciu v trvaní do 90 (slovom: deväťdesiat) dní, pričom sa neuplatňuje ustanovenie bodu 5.8 tohto Reklamačného poriadku;
  • Predávajúci má právo rozhodnúť o spôsob vybavenia Reklamácie.

Miesto: Žilina, Slovenská republika

Dátum: 9.1. 2024

info@lalune.sk

Ivana Ďuratná