Všeobecné obchodné podmienky

Úvodné ustanovenia

 1. Predmetom týchto všeobecných obchodných podmienok pre nákup Tovaru (ďalej len ako „VOP“) pre spoločnosť Ivana Ďuratná, so sídlom: Drozdia 24/7, 010 14 Žilina-Vranie, Slovenská republika, IČO: 55392580 (ďalej ako „Predávajúci“ ), je úprava vzájomných práv a povinností s tým súvisiacich medzi Zákazníkom, ktorým môže byť Podnikateľ alebo Spotrebiteľ a Predávajúcim, úprava procesu kúpy Tovaru a iné skutočnosti relevantné pre kúpu Tovaru.
 2. Zákazník vyjadruje súhlas s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí Reklamačný poriadok a Politika ochrany súkromia zverejnené na Webovom sídle, platnými v čase uzavretia Kúpnej zmluvy, v podobe potvrdenia svojej vôle byť ich ustanoveniami viazaný a to odoslaním objednávkového formulára (Objednávka) v rámci Webového sídla; rovnako tak Zákazník vykoná aj pristúpením k  Objednávke prostredníctvom telefónu alebo prostredníctvom e-mailovej komunikácie.
 3. Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené v týchto VOP sa spravujú príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, pokiaľ nie je ustanovené V prípade Kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Podnikateľom najmä, nie však výlučne ustanoveniami Obchodného zákonníka a v prípade uzavretia Kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom najmä, nie však výlučne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a súvisiacimi predpismi.
 4. Ustanovenia týchto VOP, ktoré odkazujú na práva a povinnosti týkajúce sa osoby Zákazníka sa vzťahujú ako na Spotrebiteľov, tak aj na Podnikateľov. V prípade, ak jednotlivé ustanovenia upravujúce práva a povinnosti bližšie špecifikujú osobu Zákazníka, na ktorú sa dané ustanovenie vzťahuje (na Spotrebiteľa alebo na Podnikateľa), je toto ustanovenie záväzné len pre uvedený druh Zákazníka, ak tieto VOP neustanovujú inak.

Výklad pojmov

 1. Objednávkou sa rozumie návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy predložený Zákazníkom Predávajúcemu prostredníctvom e-mailu, osobnej komunikácie alebo prostredníctvom záväzného elektronického objednávkového formulára uvedeného na Webovom sídle, ktorým následne dochádza k uzavretiu Kúpnej zmluvy; to platí aj v prípade predloženia návrhu Predávajúcim Zákazníkovi. Na vykonanie Objednávky mimo Webového sídla, slúži nasledujúci kontaktný údaj pre e-mailové Objednávky: info@lalune.sk.
 2. Predávajúcim sa rozumie spoločnosť Ivana Ďuratná Predávajúci je vlastníkom Webového sídla, prostredníctvom ktorého ponúka Tovar, ktorý je predmetom Kúpnej zmluvy medzi Zákazníkom a Predávajúcim.
 3. Tovarom sa rozumejú všetky výrobky umiestnené Predávajúcim na Webovom sídle, ktoré môžu byť predmetom Kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Zákazníkom.
 4. Webovým sídlom sa rozumie internetová stránka www.lalune.sk
 5. Zákazníkom sa rozumie:
 6. fyzická osoba konajúca v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, alebo právnická osoba (ďalej aj ako „Podnikateľ“).
 7. rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Zmluvy, nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej aj ako „Spotrebiteľ“).
 8. Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva v elektronickej podobe, ktorá má spravidla formu pristúpenia k týmto VOP, aktorej súčasťou sú aj Reklamačný poriadok, Politika ochrany súkromia a všetky súvisiace právne dokumenty, informácie a pokyny súvisiace s uzavretím Kúpnej zmluvy a plnením vzájomných povinností Predávajúceho a Zákazníka, platných v čase uzavretia Kúpnej zmluvy.
 9. Zmluvnou stranou sa rozumie Poskytovateľ a Zákazník, ktorí navzájom uzavreli Kúpnu zmluvu.

Predmet zmluvy a postup jej uzavretia

 1. Zákazník uzatvára s Predávajúcim Kúpnu zmluvu predovšetkým prostredníctvom Webového sídla. Uzavretiu Kúpnej zmluvy predchádzajú úkony vykonané Zákazníkom na Webovom sídle v rozsahu:
  1. voľba Tovaru a pridanie do košíka,
  2. vyplnenie objednávkového formulára,
  3. voľba spôsobu platby a dodania Tovaru,
  4. odoslanie Objednávky.
 2. Zákazník si zvolí Tovar, ktorý má byť predmetom Kúpnej zmluvy stlačením tlačidla „Pridať do košíka“. Tovar bude priradený do zoznamu takto zvolených Tovarov, ktorý je kedykoľvek k dispozícii k nahliadnutiu Zákazníkovi.
 3. Po zvolení požadovaného množstva aj druhov Tovaru Zákazník pristúpi k vyplneniu elektronického objednávkového formulára vyplnením osobných údajov, kontaktných údajov, údajov potrebných kdoručeniu Tovaru a zvolí si spôsob platby a dodania Tovaru. Kontaktné údaje v rozsahu telefónne číslo a e-mailová adresa budú použité výlučne na účely uzatvorenia a plnenia povinností vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy. V prípade záujmu Zákazníka o poskytovanie reklamných a marketingových informácií je povinný na tento účel vysloviť osobitný a výslovný súhlas, ako aj poskytnúť kontaktný údaj prostredníctvom ktorého má požadované informácie získavať.
 4. V prípade, ak je Zákazníkom Podnikateľ, doplní v rámci elektronického objednávkového formulára údaj o identifikačnom čísle (ďalej len ako „IČO“), obchodnom mene spoločnosti / názve organizácie a prípadne aj identifikačné číslo dane z pridanej hodnoty (ďalej len ako „IČ DPH“). Zákazník týmto berie na vedomie, že v prípade, ak v rámci vypĺňania elektronického objednávkového formulára, alebo inej formy zadávania Objednávky v zmysle bodu 2.1 týchto VOP, poskytne Predávajúcemu údaj IČO, bude v rámci zmluvného vzťahu vyplývajúceho z Kúpnej zmluvy vystupovať ako Podnikateľ, takže sa naňho nebudú vzťahovať ustanovenia VOP a ďalších záväzných dokumentov nadväzujúcich na práva a povinnosti Spotrebiteľ
 5. V rámci záväznej Objednávky je Zákazník povinný zvoliť si spôsob platby za Tovar spomedzi možností uvedených v elektronickom objednávkovom formulári, ktorými sú:
  1. Trust Pay.
  2. Online prevodom
 6. V prípade uzavretia Kúpnej zmluvy iným spôsobom, ako prostredníctvom elektronického objednávkového formulára, poskytuje Zákazník údaje a informácie podľa bodu 3.3 a 3.4 týchto VOP spôsobom zodpovedajúcim spôsobu uzavretia zmluvy, t.j. napríklad telefonicky, e-mailom alebo osobne.
 7. Ak Predávajúci kontaktuje Spotrebiteľa za účelom uzavretia Kúpnej zmluvy telefonicky, túto Kúpnu zmluvu a jej obsah je nutné potvrdiť v písomnej forme. Z tohto dôvodu Predávajúci zašle Kúpnu zmluvu s obsahom dohodnutým v telefonáte Spotrebiteľovi na korešpondenčnú alebo elektronickú adresu. Úlohou Spotrebiteľa je v prípade listinnej Kúpnej zmluvy túto podpísať a v prípade Kúpnej zmluvy zaslanej na elektronickú adresu Spotrebiteľa, potvrdiť vôľu byť Kúpnou zmluvou a jej obsahom viazaný. Až po okamihu jej doručenia bude táto Kúpna zmluva účinná, samozrejme za predpokladu, že do textu Kúpnej zmluvy, ktorá bola Zákazníkovi zaslaná tento nevykonal žiadne zmeny. Ak text bude obsahovať zmeny vykonané zo strany Zákazníka, bude tento postup považovaný za nový návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy a Predávajúci bude mať právo tento návrh schváliť alebo odmietnuť.
 8. Ak kontaktuje Spotrebiteľ Predávajúceho telefonicky za účelom uzavretia Kúpnej zmluvy, táto Kúpna zmluva bude uzavretá prostredníctvom telefonátu v ústnej podobe, pričom môže byť na tento účel zaznamenaná prostredníctvom nahrávania telefonátu alebo o jej uzavretie môže Predávajúci požiadať dodatočne, tým že zašle Spotrebiteľovi Kúpnu zmluvu v listinnej podobe a požiada ho o jej podpísanie a zaslanie späť na jeho korešpondenčnú adresu. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť aj po vzájomnej dohode prostredníctvom e-mailovej komunikácie.
 9. Odoslaním Objednávky Zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil a/alebo bol Predávajúcim oboznámený o hlavných vlastnostiach Tovaru, o jeho celkovej cene a ostatných nákladoch, ktorými sú najmä, avšak nie výlučne náklady na dopravu, dodanie, poštovné, vynášku, a/alebo o skutočnosti, že takéto náklady alebo poplatky môžu byť neskôr zarátané do celkovej ceny, ak ich nemožno určiť vopred.
 10. Zákazník zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil a/alebo bol Predávajúcim oboznámený o tom, že je za tovar a Predávajúcim uvedené náklady a poplatky povinný zaplatiť konkrétnu kúpnu cenu, ako aj o platobných podmienkach, dodacích podmienkach, lehote, do ktorej sa Predávajúci zaväzuje dodať Tovar ainformáciách o postupe uplatňovania a vybavovania reklamácií.
 11. Ak Objednávku vyhotovuje Spotrebiteľ prostredníctvom elektronického objednávkového formulára na Webovom sídle, za okamih odoslania záväznej Objednávky ako návrhu na uzavretie Kúpnej zmluvy sa rozumie okamih stlačenia tlačidla s označením „OBJEDNÁVKA S POVINNOSŤOU PLATBY“, ktorá je súčasne funkciou na zaslanie Objednávky.
 12. Po odoslaní záväznej Objednávky bude táto uPredávajúceho zaevidovaná, o čom bude Zákazník informovaný prostredníctvom e-mailu.
 13. K uzavretiu Kúpnej zmluvy dochádza až po kontrole Zákazníkom zaslanej záväznej Objednávky a následným zaslaním potvrdenia o prijatí Objednávky Predávajúcim. Zákazník má právo Objednávku zrušiť až do okamihu prijatia potvrdenia o prijatí Objednávky Predávajúcim. Súčasťou potvrdenia o prijatí Objednávky sú aj tieto VOP Predávajúceho, faktúra, ktorá obsahuje základné údaje Kúpnej zmluvy, ako aj formulár na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.
 14. V prípade, ak medzi zaslaním záväznej Objednávky Zákazníka a prijatím Objednávky Predávajúcim príde knedostupnosti Tovaru, bude o tom Predávajúci bezodkladne informovať Zákazníka prostredníctvom kontaktných údajov obsiahnutých v objednávkovom formulári. Predávajúci má v takom prípade právo Objednávku Zákazníka stornovať.
 15. Predmetom Kúpnej zmluvy je Tovar a jeho príslušenstvo v množstve a akosti zvolenej Zákazníkom.
 16. Predmetom Zmluvy sú aj práva a povinnosti oboch Zmluvných strán a iné relevantné skutočnosti ustanovené

Kúpna cena 

 1. Kúpna cena predstavuje sumu vyjadrenú v peniazoch v mene Euro, ktorá je účtovaná za Tovar zvolený Zákazníkom v rámci Objednávky. S výškou ceny sa má Zákazník možnosť oboznámiť ešte pred záväzným odoslaním Objednávky.
 2. Cenu účtovanú za Tovar, ktorý je predmetom Kúpnej zmluvy je potrebné uhradiť v podobe (i) bezhotovostného prevodu v prospech bankového účtu Predávajúceho. Poplatky za prevod finančných prostriedkov znáša Zákazník, pričom prípadné poplatky nie sú účtované Predávajúcim, ale subjektom, ktorý prevod finančných prostriedkov zabezpečuje.
 3. Všetky ceny sú uvedené s daňou z pridanej hodnoty (ďalej len ako „DPH“), pokiaľ nie je na Webovom sídle alebo pri cene Tovaru uvedené

DODANIE TOVARU

 1. Predávajúci sa zaväzuje dodať Tovar, ktorý je predmetom Kúpnej zmluvy najneskôr do 14 (slovom: štrnástich) pracovných dní od uhradenia Kúpnej ceny Zákazníkom, alebo od potvrdenia Objednávky Predávajúcim v prípade, ak si Zákazník zvolil možnosť doručenia formou dobierky.
 2. V prípade, ak Predávajúci nemá Zákazníkom zvolený Tovar k dispozícii v skladoch, zaväzuje sa Tovar dodať najneskôr do 10 (slovom: desiatich) týždňov od uhradenia Kúpnej ceny Zákazníkom, alebo od potvrdenia Objednávky Predávajúcim v prípade, ak si Zákazník zvolil možnosť doručenia formou dobierky. O tejto skutočnosti je Predávajúci povinný Zákazníka informovať pri potvrdení prijatia Objednávky. V rámci zabezpečovania Tovaru Zákazníkom môže prísť k nečakaným udalostiam (spôsobeným napríklad v dôsledku vyššej moci), ktoré Predávajúci nie je schopný ovplyvniť a preto nenesie zodpovednosť za škodu spôsobenú v prípade prekročenia uvedenej lehoty.
 3. Úhradou Kúpnej ceny sa rozumie moment pripísania Kúpnej ceny na účet Predávajúceho.
 4. V prípade, ak Predávajúci nie je schopný vyššie uvedenú dobu dodania z technických dôvodov splniť, zaväzuje sa o tom bezodkladne informovať Zákazníka. Zákazníkovi bude poskytnutá možnosť dohody o dodaní tovaru v náhradnej lehote, o poskytnutí iného Tovaru v rovnakej kvalite a cene, alebo o inom náhradnom plnení. Ak Zákazník nepristúpi k uvedenej dohode medzi ním a Predávajúcim, je Predávajúci povinný najneskôr do 14 (slovom: štrnástich) dní od oznámenia nesplniteľnosti doby dodania Zákazníkovi vrátiť cenu zaplatenú za Tovar, a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe Kúpnej ceny, pokiaľ sa Predávajúci aZákazník nedohodnú inak.
 5. Náklady na dodanie Tovaru znáša Zákazník a je o ich výške informovaný včas pred odoslaním záväznej Objednávky, a v prípade, ak nie je možné v tomto okamihu ich výšku jednoznačne určiť, je Zákazník informovaný o tom, že tieto náklady budú súčasťou konečnej Kúpnej ceny za Tovar.

Zrušenie Zmluvy

 1. Zmluvu je možné zrušiť nasledujúcimi spôsobmi:
 2. odstúpením zo strany Predávajúceho z dôvodov podľa bodu 10.1 týchto VOP,
 3. výpoveďou zo strany Predávajúceho z dôvodu, ak Zákazník svojim konaním akýmkoľvek spôsobom porušuje alebo neplní ustanovenia týchto VOP.
 4. Ak dôjde kodstúpeniu od Zmluvy v zmysle bodu 6.1 písm. a. týchto VOP, Zákazník má právo na vrátenie Kúpnej ceny za nedodaný Tovar, ktorý je predmetom Kúpnej zmluvy od ktorej sa odstupuje, a to do 14 (slovom: štrnástich) dní od doručenia odstúpenia. Uvedené neplatí, ak sa Zmluvné strany dohodli na náhradnom plnení.

Odstúpenie od KÚPNEJ ZMLUVY SO SPOTREBITEĽOM

  1. Ak došlo k uzavretiu Kúpnej zmluvy prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku, teda v podobe elektronického objednávkového formulára, telefonicky alebo e-mailovou komunikáciou alebo iných diaľkových prostriedkov komunikácie, má Spotrebiteľ právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 (slovom: štrnástich) dní odo dňa prevzatia Tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od Kúpnej zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý Spotrebiteľom okamihom, keď Spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného Tovaru, alebo ak sa:
 1. Tovary objednané Spotrebiteľom v jednej Objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia Tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 2. dodáva Tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
 3. Tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
  1. Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy uplatňuje písomne na adrese sídla Predávajúceho, e-mailom na adrese info@lalune.sk alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od Kúpnej zmluvy.
  2. Spotrebiteľ použije na odstúpenie od Kúpnej zmluvy formulár, ktorý mu bol doručený v rámci potvrdenia o prijatí Objednávky Predávajúcim. V prípade, ak tento formulár Spotrebiteľ k dispozícii nemá, má k nemu prístup na Webovom sídle Predávajúceho.
  3. Spotrebiteľ je povinný niesť dôkazné bremeno o odstúpení od Kúpnej zmluvy, preto mu odporúčame uchovať si akýkoľvek doklad, prípadne iný dôkaz o uplatnení svojho práva.
  4. V prípade, že Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy uplatní, vráti Tovar Predávajúcemu v lehote do 14 (slovom: štrnástich) dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy uplatnil, najneskôr však odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy Predávajúcemu.
  5. Tovar musí byť zaslaný alebo odovzdaný Predávajúcemu s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou a obalom. Spotrebiteľ má právo Tovar rozbaliť a odskúšať spôsobom vhodným na zistenie vlastností a funkčnosti Tovaru tak, ako by skúšku vykonal v predajni.
  6. Spotrebiteľ nie je oprávnený zaobchádzať s Tovarom tak, aby znížil jeho hodnotu. Ak Predávajúci zistí, že Spotrebiteľ zaobchádzal s Tovarom spôsobom, ktorý prekračuje rámec nevyhnutný na zistenie vlastností a funkčnosti Tovaru, bude Spotrebiteľ povinný zodpovedať za zníženie hodnoty Tovaru.
  7. V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy Spotrebiteľom sa rušia aj všetky doplnkové zmluvy, ktorých uzatvorenia nadväzovalo na uzatvorenie Kúpnej zmluvy (napríklad zmluva o predaji na splátky).
  8. Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy znáša Spotrebiteľ náklady na vrátenie Tovaru. Toto ustanovenie neplatí v prípade, ak Spotrebiteľ odstupuje od Kúpnej zmluvy z dôvodu, že dodaný Tovar nebol v súlade sobsahom Objednávky Spotrebiteľa alebo nemá vlastnosti, o ktoré Spotrebiteľ prejavil záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým Predávajúcim.
  9. Predávajúci sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 (slovom: štrnástich) dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy, vrátiť Spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý Spotrebiteľom pri platbe za tovar, pokiaľ sa Zákazník s Predávajúcim nedohodnú inak. Zároveň však platí, že Predávajúci nie je povinný vrátiť Spotrebiteľovi všetky platby podľa tohto bodu v prípade, ak mu vrátený Tovar stále nebol doručený.
  10. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť náklady na dopravu, dodanie a poštovné len vrozsahu najlacnejšieho a bežného spôsobu doručenia pre konkrétny typ Tovaru.

Práva duševného vlastníctva

 1. Zákazník, ktorý nadobudne vlastnícke právo k Tovarom na základe Kúpnej zmluvy nenadobúda právo k predmetom duševného vlastníctva, ktoré sú súčasťou Tovaru, napríklad vo forme ochrannej známky, obchodného názvu alebo patentu, ak Kúpna zmluva neustanovuje inak.
 2. Zákazník je zároveň povinný dodržiavať všetky podmienky využívania Webového sídla, ktoré Predávajúci zverejnil na samostatnej podstránke Webového sídla, pričom Zákazník jeho používaním nenadobúda žiadne právo k predmetom duševného vlastníctva.

Reklamácia

 1. Predávajúci prejavuje maximálne úsilie ospokojnosť Zákazníkov. Akékoľvek sťažnosti a reklamácie sa spravujú ustanoveniami reklamačného poriadku, ktorý je súčasťou týchto VOP.
 2. Vylúčenie zodpovednosti
 3. Predávajúci sa usiluje o neustále zabezpečenie ponúkaných Tovarov, sústavnú dostupnosť ich objednania prostredníctvom Webového sídla a bezproblémové doručenie Zákazníkom. Avšak v prípadoch objektívnych a neodvrátiteľných technických prekážok alebo iných skutočností spôsobujúcich nemožnosť plnenia za takéto poruchy, ktoré Predávajúci nevie ovplyvniť nezodpovedá. Vyvíja však čo možno najväčšie úsilie vzáujme neodkladného riešenia vzniknutých prekážok.
 4. Všetky Tovary, ktorých cena už bola uhradená, budú vždy riadne poskytnuté. Predávajúci má však právo kedykoľvek ukončiť svoju podnikateľskú činnosť, poskytovanie Tovarov a s nimi spojených služieb a prevádzku Webového sídla alebo jeho časti a neuzavrieť tak nové Kúpne zmluvy s ďalšími Zákazníkmi.

Komunikácia, oznamovanie a doručovanie

 1. Predávajúci a Zákazník sa dohodli, že v prípade doručovania vzájomnej korešpondencie sa doručením v zmysle týchto VOP rozumie doručenie písomného obsahu na elektronickú adresu info@lalune.sk alebo doporučene poštou alebo kuriérom na adresu sídla Predávajúceho. Za deň doručenia sa považuje aj deň, v ktorý Predávajúci alebo Kupujúci odmietne prevziať doručovanú písomnosť, alebo v deň vrátenia zásielky s vyznačenou poznámkou „adresát neprevzal v odbernej lehote„adresát sa odsťahoval„adresát je neznámy, alebo iná poznámka podobného významu. Pri elektronickom doručovaní písomností e-mailovou poštou sa písomnosť považuje za doručenú v deň nasledujúci po dni jej odoslania. Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa použijú adresy uvedené v Kúpnej zmluve (Objednávke), resp. v elektronickom objednávkovom formulári ibaže odosielajúcej Zmluvnej strane adresát písomností oznámil novú adresu, prípadne novú elektronickú adresu na doručovanie písomností.
 2. Riešenie sporov a príslušnosť súdov
 3. Predávajúci aZákazník uzavretím Kúpnej zmluvy vyjadrujú súhlas s tým, že všetky prípadne spory vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Kúpnej zmluvy budú prednostne riešiť mimosúdnou cestou, a to rokovaniami alebo vzájomnou dohodou. V prípade, ak Predávajúci a Zákazník nevyriešia vzájomné spory mimosúdnou cestou, sú oprávnení riešiť tieto spory súdnou cestou v zmysle príslušných platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Miestna príslušnosť súdu je daná v súlade so zákonom č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov.
 4. V prípade, ak Spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, akým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak má pocit, že prišlo k porušeniu jeho práv zo strany Predávajúceho, má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. V prípade, ak na žiadosť Predávajúci nereaguje do 30 dní od jej odoslania, alebo ju zamietne, má Spotrebiteľ právo obrátiť sa na niektorý zo subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktorým je aj subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, P.O. Box č. 5, 820 07 Bratislava. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je prístupný na stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky pod týmto odkazom: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1 .
 5. Spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie sporov využiť aj platformu Európskej komisie, dostupnej pod týmto odkazom: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 6. Podnety alebo sťažnosti Zákazníkov Predávajúci prijíma na korešpondenčnej adrese uvedenej v záhlaví týchto VOP ana e-mailovej adrese.

Zmena VOP

 1. Touto cestou si Predávajúci vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Pravidlá vzťahujúce sa na vzniknutý obchodnoprávny alebo občianskoprávny vzťah medzi Predávajúcim a Zákazníkom vyplývajú zo znenia VOP v čase, kedy prišlo k uzavretiu Kúpnej zmluvy.
 2. Ak sa niektoré ustanovenie VOP stane vo vymedzenom rozsahu neplatné, neúčinné, resp. nevykonateľné, ostatné ustanovenia, týmto nedotknuté, zostávajú v platnosti v plnom rozsahu. Predávajúci v takomto prípade nahradí takéto ustanovenie platným, účinným a vykonateľným ustanovením, ktoré sa bude čo najmenej odlišovať od princípov dohodnutých v týchto VOP pri zachovaní ekonomického a právneho účelu a zmyslu nahrádzaného ustanovenia.
 3. Na účely spracovania Vašich osobných údajov je Predávajúci v pozícii samostatného prevádzkovateľa osobných údajov.

Orgán dohľadu

Orgánom dohľadu Prevádzkovateľa je:

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 041/7632 130, 041/7632 139
fax č. 041/7632 139

Slovenská republika

 

Miesto: Žilina, Slovenská republika

Dátum: 9.1. 2024
info@lalune.sk

Ivana Ďuratná